Vědecká kalkulačka Kalkules

Univerzální vědecká kalkulačka se zlomky a spoustou užitečných nástrojů ke stažení na PC.

Funkce

 • Složité matematické výrazy s více operacemi, závorkami, proměnnými, konstantami a funkcemi
 • Reálná čísla
 • Komplexní čísla
 • Množina zbytkových tříd modulo n
 • Zlomky (reálné nebo komplexní)
 • Výpočty dostupné ve čtyřech číselných soustavách: binární, osmičkové, desítkové (decimální), šestnáctkové (hexadecimální)
 • Převody číselných soustav (včetně desetinných čísel)
 • Široká škála aritmetických, goniometrických a hyperbolických funkcí
 • Grafy funkcií s více funkcemi ve stejném grafu
 • Derivace funkce
  • Parciální derivace
  • Derivace vyššího řádu
 • Mnohočleny (polynomy)
  • Sčítaní, odčítání a násobení mnohočlenů
  • Dělení mnohočlenu mnohočlenem
  • Umocňování mnohočlenů
  • Hornerovo schéma
 • Převody jednotek (délka, rychlost, hmotnost, objem, teplota, atd.)
 • Statistiky
  • Součet
  • Součin
  • Aritmetický průměr
  • Vážený průměr (Střední hodnota)
  • Rozptyl (disperze)
  • Směrodatná odchylka
  • Medián
 • Kombinatorika
  • Kombinační číslo
  • Variace s opakováním / bez opakování
  • Kombinace s opakováním / bez opakování
  • Permutace bez opakování
 • Součet číselné řady (sumace)
 • Součin číselné řady
 • Kvadratické rovnice
  • Výpočet diskriminantu
  • Výpočet reálních i komplexních kořenů
 • Trojčlenka
 • Knihovny vzorců (nejčastěji používané matematické vzorce)
 • Historie výpočtů
 • Překlad do 15 jazyků, včetně češtiny